Privacy Statement

Privacy statement Devimed BV

Vanaf 25 mei aanstaande is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Individuen krijgen door deze Europese wetgeving meer rechten met betrekking tot hun gegevens en er worden hogere eisen gesteld aan de beveiliging hiervan.

Devimed BV, gevestigd aan de Jan Smuldersstraat 27, 5512 AW Vessem is verantwoordelijk, voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Voor het kunnen uitvoeren van haar opdracht verzamelt Devimed BV de volgende soorten persoonlijke informatie van cliënten:
Voor- en achternaam
geboortedatum
geslacht
nummer van paspoort/identiteitsbewijs/rijbewijs
BSN
adres
woonplaats
telefoonnummer
email adres

Devimed BV verzamelt daarnaast de volgende gegevens van opdrachtgevers:
Naam
Naam medisch adviseur/belangenbehartiger
Adres
Telefoonnummer
Email adres

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de aan Devimed verstrekte opdracht inzake het uitvoeren van expertiseonderzoek en het opstellen van expertiserapporten in het kader van een wettelijke aansprakelijkheid, ongevallenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekering danwel in het kader van een op te stellen deskundigenbericht voor de rechtbank.

De gegevens van cliënten worden gebruikt om:
• te verifiëren dat de juiste persoon, om wie het zich in de casus handelt, gezien is. Deze gegevens worden aan de opdrachtgevers verstrekt door ze te vermelden in het expertiserapport
• eventueel in het verleden gemaakt röntgenonderzoek bij ziekenhuizen of ZBC’s op te kunnen vragen
• nieuw röntgenonderzoek aan te vragen en deze foto’s vervolgens op te vragen
• eventueel in het dossier missende medische informatie op te vragen bij de huisarts of behandelaars
Een deel van de gegevens (naam, geboortedatum, adres, woonplaats, nummer identiteitskaart) wordt vermeld in het concept – en definitieve rapport dat uitsluitend te beschikking komt van de belangenbehartigers van partijen en hun medisch adviseurs.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt blijft veilig en vertrouwelijk. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.
Voor de opslag van de gegevens maakt Devimed gebruik van een derde partij, Kempen IT, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten inzake de opslag en het beheer van de gegevens. De informatie wordt veilig opgeslagen in een alleen voor de medewerkers van Devimed toegankelijke database. Alle medewerkers van Devimed zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Devimed zal deze gegevens niet delen met andere bedrijven anders dan nodig in het kader van de uit te voeren opdracht zoals boven beschreven behoudens in het voorkomende geval dat in het kader van een wettelijke verplichting de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie, die verdachte illegale activiteiten onderzoekt, daarom vraagt.

Devimed maakt geen gebruik van cookies en verkoopt geen gegevens aan derden. Devimed neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via expertise@devimed.nl.

De data worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de afhandeling van het dossier danwel zolang als wettelijk verplicht.

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Devimed BV. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar expertise@ devimed.nl t.a.v R. Devilee. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan verzoeken wij u in het voorkomende geval dit verzoek vergezeld te laten gaan van een kopie van uw legitimatiebewijs waarvan de foto, paspoort nummer, strook met nummers onderaan het paspoort en BSN nummer zwart gemaakt zijn.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens.